Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN"
ul. Gen. Hauke Bosaka 1
25-217 Kielce
tel./fax: 41 361 15 38, 41 361 02 63
e-mail: biuro@nosan.pl
Dojazd

Przebudowa i budowa obiektów na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Odrzywół, pow. przysuski, woj. mazowieckie

Wielkości inwestycji:
Przebudowa i budowa obiektów na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Odrzywół, pow. przysuski, woj. mazowieckie 
Qdśr = 150 m3/d
RLM = 1 950

Inwestor/Użytkownik:
Urząd Gminy Odrzywół
ul. Warszawska 53
26-425 Odrzywół

Rok zakończenia inwestycji: 2011r.

Przedmiotem opracowania jest budowa nowych i modernizacja istniejących na terenie oczyszczalni obiektów, w celu usprawnienia jej pracy i dostosowania procesów oczyszczania do realnej ilości i jakości ścieków dopływających z terenu zlewni. Zaprojektowano nowy blok oczyszczania mechanicznego wraz z pompownią ścieków surowych, stanowisko zlewcze ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym, komorę pomiarową ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika, niezbędne rurociągi międzyobiektowe oraz kompletny system AKPiA. Ponadto przewidziano przebudowę istniejącego reaktora cyklicznego na pracujący w systemie przepływowym.
Teren oczyszczalni przed modernizacją (widok z  korony reaktora)- maj 2009r. Wylot kanału ścieków oczyszczonych do odbiornika- maj 2009r. Odbiornik ścieków oczyszczonych- rzeka Drzewiczka- prawobrzeżny dopływ Pilicy- sierpień 2010r. 
NIP: 657-154-85-91, REGON: 260096524, Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w UM Kielce: 18470/01//U
Copyright by NET System 2008